Kascommissie

De kascommissie (KasCo) is een commissie die als het ware de penningmeester van Spectrum controleert. Het is dan ook in het HR vastgelegd dat het hebben van een kascommissie verplicht is en deze commissie wordt net als de sollicitatiecommissie vastgesteld op een algemene ledenvergadering.

In de kascommissie zit (in beginsel) altijd de penningmeester van het vorig bestuursjaar. Deze heeft immers al ervaring met hoe de geldzaken binnen de vereniging werken. De KasCo controleert een jaar lang alle in- en uitgaven van de vereniging. Aan het einde van het bestuursjaar mag de penningmeester (en eigenlijk het hele bestuur) alleen aftreden als de KasCo de leden adviseert de jaarrekening van de penningmeester goed te keuren. Een erg belangrijke commissie dus!

Contact: kascommissie@svspectrum.nl